فرم درخواست نمایندگی


نام :
نام خانوادگی:
کد ملی :
نام پدر:
میزان تحصیلات :
شماره تلفن همراه :
شماره محل کار :
سابقه کار قبلی :
نوع فعالیت :
شماره محل کار قبلی :
نام تولید کننده و فروشنده قبلی که از آن خرید داشته اید:
میزان خرید ماهیانه :
میزان خرید سال :
نام معرف:
شماره تلفن معرف :
نوع فعالیت معرف:
منطقه مورد نظر برای دریافت نمایندگی :
نشانی دقیق محل :
نوع مالکیت :
نوع فعالیت جواز کسب :
متراژ اداری :
متراژ نمایشگاهی :
متراژ انبار :
تعداد پرسنل شاغل در محل کار :
میزان سرمایه گذاری
متقاضی ایجاد نمایندگی به چه صورات می باشید ؟
تخمین میزان فروش در ماه :
گردش سه ماه آخر حساب بانکی :
توضیحات درخواست کننده :

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به صنایع فلزی حفاظتی کاکتوس می باشد.

© 2016